Gå til innhold

Aktuelt

Klare råd til nytt byråd

En mer samspillsorientert kommune er nødvendig skal man lykkes med politisks målsettinger. OMAs taskforce har kommet med klare råd og prioriteringer for nytt byråds byutviklingspolitikk de neste fire årene, som nå er oversent Eirik Lae Solberg (H) og Halstein Bjerke (V) som i øyeblikket forhandler ny kurs for byen.

Premissene for by- og eiendomsutvikling, med gode bo- og bymiljøer, bør stå sentralt i utviklingen av Oslo som en inkluderende, verdiskapende og grønn by med plass til alle konkluderer OMAs taskforce som har jobbet frem konkrete innspill til ny politisk ledelse av etter valget i september.

 • Samtidig ønsker OMA med innspill til ny byrådsplattform mellom Høyre og Venstre å tydeliggjøre behovet for også en mer samspillsorientert og utadrettet kommune skal man lykkes med de politiske ambisjoner man setter seg, understreker OMAs utviklingsdirektør Ida Hjeltens.

Sammen med Stian Berg Røsland (Selmer), Kathrine Nyhus, Kjell Kvarekvål (JM), Julie Sjøwall Oftedal (A-lab), Sverre Landmark og Johan Martin Pedersen (Neptune Properties) har OMA kommet med konkrete kulepunkter knyttet til en klar visjon og retning for byen, effektiviseringstiltak, og nødvendig byutviklingsgrep og boligutvikling som denne gruppen mener bør stå sentralt for ny politisk ledelse av byen.

Byutvikling er langsiktige grep. På sitt beste ivaretar og viderefører Oslo sine visjoner på tvers av politiske skiller.

 • Oslo skal være et forbilde for bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling som spiller på lag med byens befolkning og næringsliv, i samarbeid med bransjen. Som styreleder i OMA poengterer Mathis Grimstad at OMA nettopp med disse innspillene synliggjør hva som må til for å få fart på bolig- og byutviklingen i Oslo.  

OMA tilrettelegger for samspillsarenaer for helhetlig og bærekraftigbyutvikling for å skape samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og befolkningen i Oslo.

 • Vi håper med dette at ny polisk ledelse av Oslo vil legge til rette for god dialog med viktige aktører i bransjen, herunder OMA, som tilrettelegger for lærings- og nettverksarenaer og er en brobygger mellom det private og det offentlige. For sammen utvikler vi Oslo, avslutter Ida Hjeltnes.

OMA mener nytt byråd må ha følgende mål:

VISJON OG RETNING FOR BYEN

 •  At Oslo skal være et forbilde for bærekratig og fremtidsrettet byutvikling som spiller på lag med byens befolkning og næringsliv, i samarbeid med bransjen.
 •  At Oslo skal dyrke og videreutvikle sin profil som «byen mellom det blå og det grønne» og styrke byens blågrønn-faktor også i byveven.
 •  Legge til rette for at byen skal vokse ved å lage en langsiktig vekststrategi som peker på hvordan og hvor byen bør vokse i årene fremover.
 •  At byens vekst bidrar til å gjøre Oslo til en bedre og mer spennende by og til Norges internasjonale brohode, for en større by gir større muligheter.
 •  At veksten styrker Oslos egen økonomi, så vel som hele Norges økonomiske utvikling.

EFFEKTIVISERINGSTILTAK

 • Sikre at Plan- og bygningsetatens oversender planforslag til politisk behandling med et måltall på 5000 detaljregulerte boliger per år.
 •  Innføre at det ikke kan gå mer enn 2,5 år fra et planforslag er innsendt til oversendt Rådhuset.
 •  Gjennomgå og kraftig redusere i omfang kostnadskrevende særkrav for Oslo, basert på egne kommunale veiledere og normer.
 •  Sikre at oppstart av planinitiativ ikke stanses av Plan- og bygningsetaten i tidligfase (PBL 12.8). At dette krever godkjennelse av Byrådet.
 •  Legge til rette for at private kan utarbeide områdereguleringer i tråd med Plan- og bygningsloven.
 •  At utarbeidelse av alternativt reguleringsforslag fra Plan- og bygningsetaten krever godkjenning fra Byrådet.
 •  Gi mulighet for å gå rett på byggesak når områderegulering ligger til grunn.
 •  Starte et arbeid med sikte på å oppnå en reduksjon i kostnader til ulik type infrastruktur som pålegges utbyggere gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.

BYUTVIKLINGSGREP / BOLIG

 •  Legge til rette for eiendomsutvikling som styrker byens naturmangfold, klimatilpasning og robusthet for endring.
 •  Gi økt oppmerksomhet til et felles ansvar om å forvalte arealressursene på en slik man ikke sløser med plassen, men får en enda mer attraktiv by gjennom en smart og bærekraftig arealutnyttelse som gir plass og livskvalitet til alle.
 •  Legge til rette for fleksibelt byggeri som kan ivareta byens vekslende behov over tid.
 •  At Oslo skal være en inkluderende, mangfoldig og verdiskapende by med plass til alle. Dette innebærer å sikre tilgjengelighet av boliger for ulike inntektsgrupper i sunne by- og bomiljøer.
 •  Legge til rette for variasjon og fleksibilitet i boligtypologier som leverer på demografisk utvikling i befolkningen i årene fremover ved blant annet aktiv bruk av kartleggingsverktøy.
 •  Sikre variasjon av boligtyper over hele byen, slik at det finnes boliger som dekker ulike folks behov bla ved å fjerne leilighetsnormen for å tillate flere små leiligheter i vest og kreve flere store leiligheter i øst.
 •  Legge til rette for en samspillsorientert kommune i dialog med utbyggere, forslagsstillere og grunneiere på byutviklingsfeltet.
 •  Ha god dialog med viktige aktører i bransjen, herunder OMA, som tilrettelegger for læringsarenaer, nettverksarenaer og er en brobygger mellom det private og det offentlige.

For sammen utvikler vi Oslo.