Jump to Content

Skøyen Grunneierforum

Leder: Emil Paaske, Agate Utvikling

Medlemmer: Selmer Eiendom AS, Skanska CD, Storebrand Hoffsveien AS, Veidekke Eiendom AS, Hoffsborg, Verkstedveien 3 AS, KLP Drammensveien 144 AS, Skøyen Atrium AS, Oslo Areal AS, Fram Eiendomsdrift AS, Tingstuveien AS, Urbania Eiendom AS, Monolith Properties, Stor-Oslo Eiendom, Bane NOR Eiendom, Entra, Oslo House, Malling Eiendom.

Skøyen grunneierforum ble etablert i 2018 i forbindelse med at område­ planen for Skøyen ble lagt ut til offentlig ettersyn. Grunneierforumet består av nesten 20 medlemmer og har vært veldig aktiv siden august 2018 med ni interne møter og flere møter med andre interessenter og premissgivere for utvikling av Skøyen.

Skøyen grunneierforum arrangerte i samarbeid med «Folkeaksjon for human Skøyen områderegulering» to Kafédialoger i hhv desember 2018 og januar 2019. Kafédialogene var en stor suksess med vel 100 frammøtte som representerte både innbyggere, leie­ takere, utbyggere og politisk ledelse i Oslo kommune. Kafédialogen er en metodikk for medvirkning, anbefalt  i Kommunal­ og moderniserings­ departementets veileder om med­ virkning. Kafédialogene har blitt meget godt mottatt, og mange av konklusjonene i sluttrapporten danner grunnlaget for byrådets tredje forslag til områdeplan.

Kafédialogene inspirerte også flere innbyggerne på Skøyen til å etablere «Nabolagsfabrikken». Nabolagsfabrikken er et lavterskel aktivitetshus og møtested sentralt på Skøyen, der innbyggerne selv skaper innholdet. «Nabolagsfabrikken» er nå etablert i midlertidig lokaler i Drammensveien, og har avholdt flere aktiviteter for innbyggerne. Skøyen grunneierforumet har bidratt til å utvikle konseptet og lagt fundamentet for den økonomiske driften ved å love 300 000,– mot at de henter like mye midler fra andre.

I februar 2020 mottok Nabolagsfabrikken pengestøtten fra Skøyen Grunneierforum. Nyheten ble delt av Akersposten.