Jump to Content

Stor-Økern Områdeforum

Leder: Anne Siiri Øyasæter, Bane NOR Eiendom

Medlemmer: Skanska, Höegh Eiendom, Steen & Strøm, Stor-Oslo Eiendom, OBOS, Construction City, OXER Eiendom, Møller Eiendom, KLP, Oslo Pensjonsforsikring, AF Gruppen, NEACO Holding, Bane NOR Eiendom og Norsk Gjenvinning.

Stor-Økern Områdeforum ble etablert for å sikre samordning av grunneierinteressene på Økern og koordinere deres innspill til offentlige myndigheter. På grunn av de mange grunneierne i området har det også vært behov for å sikre at de ulike planene henger sammen og skaper gode offentlige rom og sammenhenger prosjektene imellom.

Stor-Økern Områdeforum har engasjert Lala Tøyen og Civitas for å utarbeide et felles bygulvskart for området på 10 års- og 30 års sikt. Hensikten var å avdekke om prosjektene med tilhørende byrom hang sammen og om det eksisterte pain points (konflikter) som var mulig å løse ved hjelp av samarbeid. Høsten 2020 samlet OMA og områdeforumet grunneiere og berørte offentlige etater (PBE, BYM, VAV, Bydel Bjerke og SVO) til en 4-timers workshop om bygulvskartet. Over 40 deltagere, hvorav halvparten var fra kommunen, diskuterte strekninger, pain points, muligheter, behov, ambisjoner og veien videre. Alle var enige om at dette er begynnelsen på et videre samarbeid.

En foreløpig konklusjon er at bygulvskartet ikke skal erstatte formelle plandokumenter, men være et dynamisk støtteverktøy som skal brukes til å:

  • Visualisere planer på ulike nivå og fokusere på overganger mellom disse som ofte ikke fanges opp i tilhørende detaljplaner
  • Visualisere pain points og muligheter
  • Synliggjøre nye behov som dukker opp
  • Fasilitere medvirkning og offentlig privat samarbeid
  • Gi allmenheten og offentlige etater bedre innsikt i de mange planene for Stor-Økern

Stor-Økern Områdeforum ønsker å etablere bygulvskartet som et felles og åpent verktøy. Tanken er at det oppdateres en gang hvert halvår. Formålet er å skape en delingskultur på tvers av offentlige og private aktører.