Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area arrangerte i april et frokostmøte om ny høyhusstrategi i Oslo. Nå følger vi opp med to nye møter om samme tema, et i mai og et i juni.

I det første møtet hevdet Eivind Trædal (MDG) at det er naturlig å bygge enda høyere enn i dag rundt kollektivknutepunkter. Dette er i tråd med kommuneplanens overordnede prinsipper. Høyhusene kan gi stor aktivitet og bidra til å definere viktige steder i byen. Men hører de kun hjemme i kollektivknutepunktene? Og er høyhus den beste måten å bidra til byliv og aktivitet rundt kollektivknutepunktene, slik at vi får en bedre by med færre bilreiser og lavere klimautslipp?

Velkommen til digitalt frokostmøte torsdag 7. mai!

Innleder: Brent Toderian (ex-byplansjef i Vancouver)
Paneldeltakere: Mariann Skjulhaug (AHO), Andreas V. Bermann (PBE) og Hanne Jonassen (Asplan Viak).
Ordstyrer: Erling Fossen

Delta på frokostmøtet ved å klikke på lenken nedenfor:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIyZmQ5ZDMtZGVhOC00Yjg0LTg3OWUtZTM0OWJmZWI2OTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed906359-4be6-493b-840d-efa517baa214%22%2c%22Oid%22%3a%22aa5e82da-9040-4b53-86ae-9732f3db1519%22%7d

Vi setter pris på om du som lytter til frokostseminaret setter mikrofonen din på lydløs.