Jump to Content

VISJON

Oslo – et forbilde for byutvikling

OMA skal utvikle de ledende arenaene og være det viktigste nettverket for byutvikling. Vi skal sette agenda og skape samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen.

Ressursgrupper

Ressursgruppenes viktigste oppgave er å oppfylle OMAs formål, gjennomføre den til enhver tid gjeldende strategi, samt innfri foreningens overordnede målsettinger.

Nåværende ressursgrupper:

 • RG:Områdeutvikling
 • RG:Tema
 • RG:Strategi

Arenaer

OMA skal skape og videreutvikle arenaer både ute og hjemme som i sterkest mulig grad støtter opp om foreningens formål.

Nåværende arenaer

 • Oslo Urban Arena (OUA)
 • Grunneierforum
 • Ressursgrupper
 • Kafedialog
 • Studieturer (Masterclass)
 • Frokostmøter
 • Dialogmøter med byrådet
 • MIPIM

Grunneierforum

OMA har etablert grunneierforum over hele Osloregionen, med formål om at grunneierne skal samarbeide om en helhetlig områdeutvikling. Det er etablert følgende grunneierforum:

 • Kvadraturen
 • Vika/CBD
 • Nedre Akerselva
 • Nydalen/Storo
 • Skøyen
 • Stor-Økern

Strategiske føringer

Medlemmer:

 • Medlemmer skal være eiendoms- og byutviklingsaktører med interesser i Osloregionen
 • Medlemmer skal ha by- eller eiendomsutvikling som kjernevirksomhet/forretningsområde
 • Medlemmer skal ha virksomhet eller interesser av betydning i Osloregionen

Overordnede målsettinger:

 • OMA skal utvikle arenaer som direkte omhandler byutvikling i Osloregionen
 • OMA skal ha de foretrukne arenaene for dialog mellom eiendomsbransjen og myndighetene
 • OMA skal aktivt stimulere det privatoffentlige samarbeidet innenfor byutvikling
 • OMA skal tilrettelegge for en tidligfaseinvolvering mellom innbyggere, det offentlige og utviklerne før større byutviklingsprosjekter igangsettes
 • OMA skal jobbe for å synliggjøre eiendomsbransjens viktige rolle i gjennomføring av byutviklingsprosjekter
 • OMA skal jobbe for kompetanseheving for alle interessenter innen by- og eiendomsutvikling
 • OMA skal aktivt dele kunnskap mellom våre medlemmer
 • OMA skal jobbe for å styrke innflytelsen til medlemmene i byutviklingsspørsmål

Økonomi:

 • OMA er en non-profitt organisasjon
 • Inntekter skal investeres i utvikling og videreutvikling av arenaene som er definert i gjeldende handlingsplaner

 OMA skal være politisk nøytral

 Talspersoner for OMA:

 • Styreleder og daglig leder

Se OMAs årsberetning for 2019 her

Look to Oslo!

Organisasjonsstruktur

 • Årsmøtet

 • Styret

 • Ressursgrupper

  • Områdeutvikling

   • GF Nedre Akerselva

   • GF Skøyen

   • GF Stor-Økern

   • GF Nydalen/Storo

   • GF CBD/Vika

   • GF Kvadraturen

  • Tema

  • Strategi

Scroll for å se hele diagrammet

Becoming a member

KategoriFork.KontingentMedlemstype
Byutviklere, ikke kommersielleBIK10 000,-Medlem
Byutviklere. tjenesteyting BT25 000,-Medlem
Byutviklere, kjøp/utvikling/salg av eiendomBE 30 000,- Medlem
Alle overnevnte kategorier100 000,-XL-medlem

BIK er typisk kommuner v. planavdelinger og non Profit-organisasjoner.
BT er typisk arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater, næringsmeglere, facility management (FM).
BE er typisk entreprenører, utbyggere, utviklere, gårdeiere.

FordelerMedlemXL-medlem
Oppføring av selskapet på hjemmesideXX
Logoeksponering på hjemmeside og alt trykt materialeX
ARENAER
Styreplass26
Deltakelse på frokostmøterXX
Deltakelse i øvrige ressursgrupper XX
Deltakelse i grunneierforum XX
Deltakelse i RG: Områdeutvikling X
Lede ressursgrupper X
Fortrinnsrett på deltakelse MasterClassX
Eksklusiv deltakelse på 4 møter i året med intern/ekstern foredragsholder X
OUA
Rabatterte billettpriser på OUA (ca 1000,- per deltaker)XX
Mulighet for breakout session på OUA (ca. verdi 55000,-)X
MIPIM
Rabatterte adgang MIPIM, ca 8000,-XX
Gratis billetter middagen MIPIM (ca. verdi 2100,-)39
Være med på vårt hovedseminar MIPIMX
Arrangere Oslo Investor Summit (ca. verdi 50 000,-)X

Join Our Newsletter

* = required field